Doel, werkwijze en werkgebied

Doel

Akker- en weidevogels.
De weidevogelwerkgroepen WBO en WBW willen door hun activiteiten bijdragen aan het behoud en herstel van de weidevogels in het Binnenveld. Daarbij richten zij zich niet alleen op de bekende 5 soorten, zoals Kievit, Grutto, Tureluur, Wulp en Scholekster, maar ook op akkervogelsoorten, zoals Veldleeuwerik, Patrijs, Gele Kwikstaart, en op een aantal eendensoorten, zoals Kuifeend, Slobeend en Zomertaling.

Erfvogels.
Daarnaast houden beide werkgroepen zich bezig met het inventariseren en beschermen van erfvogels, zoals Steenuil, Kerkuil, Boerenzwaluw en Huiszwaluw. Heeft u uilen of zwaluwen op uw erf, of heeft u uilenkasten die nodig schoongemaakt moeten worden, laat het ons weten. Het tellen van zwaluwen en het plaatsen en controleren van uilenkasten hoort daarbij (zie ook onder knop Vogels). Heeft u vragen of wensen over uilen of zwaluwen, meldt dit bij onze coördinatoren. Wij komen graag even bij u langs!

Werkwijze

WBO en WBW doen hun beschermingswerk door samen met boeren en loonwerkers de nesten van akker- en weidevogels op te sporen, te markeren en voor en tijdens landbouwkundige activiteiten te beschermen. Bij deze activiteiten gaat het met name om grondbewerkingen, zoals bemesten, beweiden, maaien, ploegen, vrezen, eggen, inzaaien, aanaarden en onkruid wieden.
Door de nesten goed te markeren kunnen boeren en loonwerkers deze nesten eerder zien liggen en kunnen zij er tijdens hun werkzaamheden rekening mee houden. Dit kan door om het nest heen te rijden, of door de nesten af te dekken of ze tijdelijk te verplaatsen. Als de boer daarvoor zelf geen tijd heeft, kunnen zij de hulp inroepen van de vrijwilligers van onze werkgroep. De meeste boeren hebben in het voorjaar zelf weinig tijd om de nesten te zoeken.
Daarnaast wordt via aangepaste beheerwerkzaamheden en last-minute contracten voor o.a. uitgesteld maaien/uitgesteld zaaien en vluchtstroken/akkerranden met boeren/grondgebruikers gewerkt aan verbetering van de overlevingskansen van jonge weidevogels. Sinds het Jaar van de Kievit 2016 wordt op enkele maisakkers in Oost gericht kuikenonderzoek gedaan (zie ook jaarverslag WBO 2016).

Werkgebied

Op bijgaande kaart is de precieze begrenzing van het werkgebied van de beide weidevogelwerkgroepen van het Binnenveld terug te vinden. 
Het Binnenveld ligt globaal tussen de A12 in het noorden, de bebouwde kom van Bennekom in het oosten,
De uiterwaarden van de Nederrijn in het zuiden en de Cuneraweg en Veenendaal in het westen

Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO blauw omlijnd)
Het werkgebied van de WBO ligt ten oosten van de Grift, is onderdeel van de gemeenten Ede en Wageningen, en omvat het Gelderse deel van het Binnenveld.
Coördinator van de WBO is Christ Elsten (06-1517 0001).

Weidevogelbeschermingsgroep Binnenveld-West (WBW = rood omlijnd)
Het werkgebied van de WBW ligt ten westen van de Grift, is onderdeel van de gemeenten Rhenen en Veenendaal, en omvat het Utrechtse deel van het Binnenveld.
Coördinator van de WBW is Roelof de Jong (tel. 06-1326 9280).   

2014-04 Weidevogelgroepen WBO WBW (Custom).jpg