Beleid

Beheerplan Binnenveldse Hooilanden (voorjaar 2019)

Het Eindconcept Beheerplan is gereed. Het beheerplan is hier te lezen

Utrechts Actieplan Weidevogels (najaar 2018)

Najaar 2018 verscheen het Utrechtse Actieplan voor behoud van de Weidevogels. Een andere inrichting van weidegebied, beter waterbeheer, het creëren van schuilplekken tegen roofdieren, een betere lokalisering en bescherming van nesten en meer boeren die meedoen aan het weidevogelbeheer. Dat zijn de opvallendste maatregelen waarmee de provincie Utrecht het alsmaar kleiner worden van de weidevogelstand tot staan wil brengen. Via deze link kun je meer lezen over de inhoud en het proces.

Kavelruil Binnenveld West (voorjaar 2018)

Voorjaar 2018 is de Kavelruil Binnenveld West afgerond na akkoord op het Plan van Toedeling en de bijbehorende notariele acte. Het kavelruilproces in het Utrechtse deel van het Binnenveld is in april 2018 formeel afgesloten met het passeren van de kavelruil-akte. De kavelruil levert een aanzienlijke bijdrage aan de agrarische structuurversterking in dit deel van het Binnenveld én aan het realiseren van de natuur- en milieuopgaven in het gebied. Via deze link kun je meer lezen over de inhoud en het proces.

Akker- en weidevogelplan Gelderland (2016)

In opdracht van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, LTO-Noord Gelderland, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de drie Gelderse Agrarische Collectieven heeft het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) het bovengenoemde rapport opgesteld. Daarin hebben ANV en WBO een paar percelen in Binnenveld-Oost voorgedragen als een van de pilots.

Pilot Binnenveld-Oost
Graag doen zij mee met pilots voor kievit en patrijs en de kritische weidevogels (grutto, tureluur en wulp) in de volgende gebieden:
1. Kooiweg Werftweg/Veensteeg – voor kievit op maïsland en voor kritische weidevogels op mais- en grasland.
Deze zijn in 2016 al onderzoeksgebied geweest in het Jaar van de Kievit. De betrokken organisaties (Vogeltrekstation en SOVON) zouden daar graag in 2017 een vervolg aan geven. Ook de vrijwilligers hebben kenbaar gemaakt dat ze aan een vervolgonderzoek willen meewerken. Beide gebieden kennen anno 2016 hoge aantallen kieviten op maisland (20-40 paar), maar veel kuikens van 1e legsels gaan verloren zodra de werkzaamheden starten.
2. Plassteeg/Kielekampsteeg – voor kievit en patrijs op akkerland.
Hier zijn vrijwilligers van de deelgebiedsgroep Oost in beeld voor de nodige ondersteuning. Het gaat in 2016 om 5-10 paar Patrijzen en 10-20 paar Gele Kwikstaarten.
Wij kennen in het Binnenveld geen ANlb voor weidevogels. Wij steunen alleen op gemeentegelden voor legselvergoedingen, maar 2016 is vooralsnog het laatste jaar.
Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost en ANV het Binnenveld

Voor het meer informatielink hier.

Inrichtingsplan Binnenveldse Hooilanden (2016)

ANV, MooiWageningen en Staatsbosbeheer zijn het eens geworden over een integraal herinrichtingsprogramma voor de Veenkampen.
Klik hier voor meer informatie over het natuurontwikkelingsplan Binnenveldse Hooilanden.

Weidevogelplan Binnenveld (2009) + Evaluatie 2015

Sinds 2009 kent het Binnenveld een beleidsplan voor de weidevogels, die er voorkomen. 
In bijgaande link is het volledige beleidsplan te downloaden --> CLM-Rapport-Binnenveld-febr09v7-4.pdf5
In 2015 is het Weidevogelplan evalueerd. Het verslag van de evaluatie vind je hier. --> Verslag Evaluatie weidevogelplan Binnenveld te Droevendaal (def).pdf

Landschapsontwikkelingsplan (2007)

In 2007 is het Landschapsontwikkelingsplan Binnenveld vastgesteld. Dit plan is nog steeds relevant. --> LOP Binnenveld Concept juni 2007.pdf