Het Binnenveld

Het Binnenveld is een uniek gebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal (afgekort WERV). Het is een agrarisch cultuurlandschap met bijzondere cultuurhistorische elementen. In de kern van het gebied ligt aan weerszijden van de Grift/Valleikanaal een aantal fraaie natuurgebieden, zoals de Hel en Blauwe Hel, de Bennekomse Meent en Bennekomse Hooilanden, de Veenkampen en de Achterbergse Hooilanden. Een uniek gebied met bijzondere kernkwaliteiten, dat mede bestaat dankzij het agrarisch natuurbeheer.

Het Binnenveld kent twee weidevogelwerkgroepen: een voor het Gelderse Binnenveld-Oost (WBO) en voor Utrechtse Binnenveld-West (WBW). De weidevogelwerkgroepen werken nauw samen met de boeren, loonwerkers en andere stakeholders aan het behoud van een duurzaam evenwicht tussen natuur, landbouw, recreatie en cultuurhistorie in het Binnenveld. Dat geldt zeker ook voor de nauwe samenwerking met de ANVHetBinnenveld, waarin WBO en WBW een adviseursrol vervullen.

Beide weidevogelwerkgroepen richten zij zich daarbij niet alleen op de bescherming van nesten en jongen van akker- en weidevogels, zoals Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster en Wulp. Zij zetten zich ook in voor de bescherming van erfvogels, zoals Steen- en Kerkuil en Boeren- en Huiszwaluw. En waar mogelijk wordt ook herstel van biotopen van rodelijstsoorten, zoals Veldleeuwerik, Patrijs en IJsvogel nagestreefd. Beide werkgroepen worden in hun werk financieel gesteund door de vier betrokken gemeenten en het bedrijfsleven (zie sponsorlijsten onder knop WBO en WBW).