EdeStad.nl

Afgelopen zaterdag 13 maart is het eerst kievitsei van 2021 in het Binnenveld in de gemeente Ede gevonden door vrijwilliger Bram Koudijs. Ondanks het slechte weer wist Bram het nest met twee eieren te vinden op het perceel van het bedrijf van de familie R. Boon aan de Wolfsdijk. Wethouder Jan Pieter van der Schans markeerde met een fotomoment officieel de vondst van dit eerste kievitsnest.
Met deze vondst is het weidevogelseizoen ook in het Binnenveld begonnen. Het eerste ei van Gelderland werd reeds op 6 maart gevonden in de Nijkerkerpolder. Tot juli zullen de meer dan 30 vrijwilligers in het hele Binnenveld hard werken om alle weidevogelnesten te vinden en beschermen.

“In 2020 waren er iets meer dan 600 broedparen kieviten in het Binnenveld, dat was best een hoog aantal,” aldus Christ Elsten, lid van de Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO).” Door droogte en predatie (35%) zijn helaas veel broedsels toch verloren gegaan. Hopelijk laat 2021 een beter eindresultaat zien”
Wethouder van der Schans merkte op, dat hij grote bewondering had voor de boeren en vrijwilligers in het Binnenveld, die er samen voor zorgen, dat het aantal akker- en weidevogels door hun inspanningen in 2020 gelijk bleef of zelfs een beetje steeg. Boeren, vrijwilligers en de weidevogels verdienen in 2021 dan ook alle mogelijke steun van de gemeente Ede.

Meer informatie over ons beschermingswerk en over het Binnenveld kunt u vinden op de websites www.inhetbinnenveld.nl en www.anvhetbinnenveld.nl

Op de foto (v.l.n.r.): vinder Bram Koudijs, mevrouw Boon en wethouder Jan Pieter van der Schans

EDE Meer weidevogels in het Binnenveld en zelfs verdubbeling van soorten als de grutto (foto) is mogwlijk. Daarvoor zouden boeren meer agrarisch natuurbeheer moeten doen en zou het Binnenveld open moeten blijven; geen zonneparken of windmolens. Ook is betere samenwerking nodig: wethouders zouden de koppen bij elkaar moeten steken voor een mooi, gezond en weidevogelvriendelijk Binnenveld. Boeren willen wel.

Deze en andere adviezen staan in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Agrarische Natuur Vereniging (ANV) Het Binnenveld, LTO Gelderse Vallei, weidevogelbeschermers in Binnenveld Oost en West en de WERV-gemeenten. Het rapport 'Agrarisch natuurbeheer en weidevogels in het Binnenveld' is opgesteld door bureau ROM3D.

Om die potentie te realiseren, moet het Binnenveld meer open worden in het midden, met langs de Grift natte en vochtige graslanden, daaromheen agrarische percelen met allerlei maatregelen voor nesten en kuikens en, naar de flanken toe geleidelijk aan meer opgaande begroeiing, schrijft ANV het Binnenveld naar aanleiding van het rapport. Weidevogels eisen een gezonde omgeving, die dan tegelijk ook gezond is voor mensen, met minder uitstoot van broeikasgassen en stikstof. ,,Natuur in het centrum is inmiddels gerealiseerd in het Gelderse; het Utrechtse volgt. Het Agrarisch Natuur- en Landschaps Beheer (ANLB) is in opmars sinds het nieuwe subsidiestelsel ANLB in 2016 werd ingevoerd."

WEINIG STIMULERING Helaas zijn er nu voor weidevogels negatieve ontwikkelingen gaande zoals predatie (door onder andere de vos), minder maisland (kievit nestelt daar), verstedelijking, minder kruidenrijk grasland en, mogelijke aanleg van zonneparken (en windmolens). Ook is er te weinig stimulering. Agrarisch natuurbeheer levert daarentegen een meer gezonde omgeving voor weidevogels en dus meer weidevogels. Daarom is het goed als meer boeren meedoen in agrarisch natuurbeheer.

COMPENSATIE Voor het gebied aangepast, agrarisch natuurbeheer vereist compensatie en stimulering. Compensatie (want productieverlies) kan in de vorm van ANLB-vergoedingen voor bijvoorbeeld kruidenrijk grasland. Stimulering (voor extra weidevogelbeheer) kan misschien uit een nieuw in te stellen fonds. ,,Voor de samenleving zijn kosten van agrarisch natuurbeheer relatief laag ten opzichte van de kosten voor andere typen van natuurbeheer, zeker als de kosten van natuurontwikkeling worden meegerekend."

,,Weidevogelbeheer moet deel zijn van integraal beleid voor het Binnenveld, met oog voor zowel landbouw, natuur als recreatie", schrijft ANV Het Binnenveld. ,,Een belangrijke drager is de landbouwsector. Het beleid is versnipperd vanwege de provinciale en gemeentelijke grenzen. De ANV is de enige organisatie met het gehele Binnenveld als werkterrein en kan daarom adviseren. Een aanzet voor gebiedseigen, integrale aanpak door de WERV-gemeenten is begin dit jaar gestart door de wethouder van Ede."