Extra maatregelen voor Gelderse akker- en weidevogels

Gedeputeerde Staten van Gelderland willen akker- en weidevogels meer beschermen en behouden. Zij maken daarvoor, in aanvulling op het bestaande Agrarisch Natuurbeheer, met ingang van 2017 een aantal extra maatregelen mogelijk. Zoals de aanleg van rust-, schuil- en voedselplekken voor bijvoorbeeld de patrijs en kievit en ook de grutto. Ook gaat de provincie inrichtingsmaatregelen financieren, zoals het natter maken van grasland met plassen en drasrijke delen waar weidevogels veiligheid én voedsel vinden. Tenslotte komen er bij de volgende herziening van het Natuurbeheerplan in 2017 speciale beheermaatregelen voor de kievit.
Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde voor natuur: 'We willen er voor zorgen dat met name akkervogels, die van oudsher hier voorkomen, in specifieke gebieden tijdens de broedperiode meer ruimte krijgen om te rusten, te schuilen en te eten. In aanvulling op het bestaande budget stellen we de komende jaren 1 miljoen euro extra beschikbaar, zodat agrariërs al in 2017 hiermee aan de slag kunnen.'

Actieplan

De voorstellen komen uit het Actieplan Akker- en Weidevogels Gelderland, dat is opgesteld door de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en LTO in samenwerking met de 3 agrarische collectieven. Dit plan is eind oktober 2016 aangeboden aan GS en komt voort uit een motie van Provinciale Staten van november 2015. Daarin vragen zij aan GS om met partijen die een rol spelen bij het akker- en weidevogelbeheer in gesprek te gaan om tot extra maatregelen te komen ter bescherming en instandhouding van akker- en weidevogels in Gelderland.